Kancelaria Biegłych Rewidentów Quatro sp. z o.o. zaprasza na cykl szkoleń pn.

"Akademia Rachunkowości"

współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet II "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących", Działanie 2.1 "Rozwój nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach", na który składają się dwa rodzaje kursów modułowych:

I moduł - Kurs rachunkowości dla samodzielnych księgowych bilansistów odbywający się w okresie XII. 2009 - IV. 2010 (160 godz., w tym egzamin), zjazdy/sesje odbywać się będą co dwa tygodnie. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego na poziomie księgowego bilansisty w małej i średniej firmie, który umie samodzielnie dekretować dokumenty, dokonać prawidłowych księgowań operacji gospodarczych, sporządzić sprawozdanie finansowe oraz prawidłowo dokonywać rozliczeń z tytułu podatków, ceł, składek ZUS i innych należności o charakterze publiczno - prawnym.

Po zrealizowaniu pierwszego modułu nastąpi czteromiesięczna przerwa, w trakcie której nastąpią przygotowania do drugiego modułu kursu.

II moduł - Kurs dla kandydatów na głównych księgowych odbywający się w okresie IX. 2010 - II.2011 (160 godz., w tym egzamin), będzie realizowany analogicznie do pierwszego modułu. Celem kursu jest przygotowanie uczestników znających zagadnienia rachunkowości oraz problematykę prawną i podatkową na poziomie samodzielnego księgowego do pełnienia funkcji głównego księgowego.

Harmonogram II kurs

Ramowa struktura zajęć szkoleniowych podczas zjazdu Wrocław II Kurs

Budynek mieszkaniowy WPB za budynkiem Cermagu
ul. Strzegomska 42J / 13 (IV piętro, prosimy dzwonić domofonem)
53-611 Wrocław, tel.: +48 71 790 18 01

Jeżeli ktoś zamierza przyjechać samochodem prosimy dzwonić na telefon stacjonarny w celu otwarcia szlabanu (drugi wjazd po lewej za wiaduktem kolejowym).

Kursy w ramach projektu "Akademii Rachunkowości" odbywają się w 16 miastach wojewódzkich oraz obejmują 10 dwudniowych zjazdów (piątek, sobota) realizowanych w odstępach dwutygodniowych.

W kursach mogą wziąć udział pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno - prawnych. Dzięki dofinansowaniu projektów ze środków EFS cena kursu wynosi zaledwie 20% wartości kursu przypadająca na jednego uczestnika dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw oraz 30 % wartości kursu dla pracowników średnich przedsiębiorstw.

Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych (podręczniki profesjonalnych wydawnictw branżowych oraz skrypt) oraz materiały szkoleniowe (notes, długopis oraz kalkulator). Zagwarantowany zostanie również posiłek oraz przerwy kawowe w trakcie każdego dnia szkoleniowego.

26.10.2009 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu szkoleniowego "Akademia rachunkowości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej.

 

Rekrutacja uczestników odbywa się za pośrednictwem strony internetowej projektu

www.akademiarachunkowosci.pl

 

Organizatorem kursów jest firma Global Erisson Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, której działalność obejmuje usługi szkoleniowe, jak również doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich oraz wdrażania systemów zarządzania. Doświadczenie zgromadzone na przestrzeni kilkunastu lat działalności skutkuje ugruntowaną pozycją firmy na rynku ogólnopolskim. W ciągu ostatnich 3 lat firma Global Erisson Consulting Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenia dla ok. 6000 osób w całej Polsce.

Głównym Wykonawcą jest firma Euro-in i Partnerzy Sp. z o.o. (E&P) świadcząca usługi audytorsko - księgowe. Głównymi udziałowcami E&P są biegli rewidenci i doradcy podatkowi. Spółka jest wpisana pod numerem 68 na listę podmiotów uprawnionych do badania i weryfikacji sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Patronat medialny nad projektami objął portal edukacyjny Edu.info.pl oraz ZPPZ Lewiatan.

O zakwalifikowaniu do udziału w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej projektu

www.akademiarachunkowosci.pl

Polityka prywatności