POLITYKA PRYWATNOŚCI

QUATRO sp. z o.o. zobowiązuje się do dbania o wszelkie informacje udostępnione nam podczas odwiedzania naszej strony internetowej zgodnie z przepisami o ochronie danych prywatności. Ta polityka określa, jakie kategorie informacji przechowujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy oraz chronimy, tj. w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Administrator danych
Administratorem danych i podmiotem zarządzającym stroną internetową www.audytquatro.pl jest QUATRO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kukułczej 1, 51-418 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym rzez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000311734, REGON: 020820443, NIP: 8971746203.

Dane osobowe, które przetwarzamy
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych o sobie. Nie zbieramy danych osobowych o Tobie (takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) podczas odwiedzania tej strony internetowej, chyba że dobrowolnie udostępnisz dane kontaktując się z nami mailowo bądź telefonicznie, za pomocą naszych danych dostępnych w zakładce KONTAKT. Tak udostępnione dane przetwarzamy jedynie w celu kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zainicjowany kontakt.

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
Przekazane QUATRO sp. z o.o. dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

 • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
 • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem naszych usług. Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie dwóm grupom odbiorców, tj.:

 • osobom upoważnionym przez nas czyli naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy dane do przetwarzania, tj. firmą świadczącym dla nas serwis w zakresie IT.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe. Ponadto Twoje dane mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym i samorządowym. Informujemy, że Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Profilowanie
Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie profilowania.

Okres przetwarzania danych
Będziemy przechowywać informacje, które nam udostępniasz, tak długo, jak to jest konieczne do osiągnięcia celu, w którym nam je przekazałeś, lub w zakresie niezbędnym do ochrony przez QUATRO sp. z o.o. praw lub zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa użytkownika
Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

    a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
    b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich          danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym              podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
    c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a)Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b)wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  c)Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

      a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
      b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
      c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
      d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich            interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Bezpieczeństwo udostępnionych danych
Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dokładamy starań, aby chronić nasz serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia.

Pliki cookies
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Baner w nagłówku strony (u góry strony) stwierdza, że dalsze korzystanie z naszej strony daje nam pozwolenie na wdrażanie plików cookie: „Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.” Kliknięcie linku „Dowiedz się więcej” przekierowuje na stronę www.wszystkoociasteczkach.pl, która dokładnie opisuje czym są pliki cookies. Kliknięcie przycisku „Rozumiem” spowoduje ukrycie banera. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookie, przestań korzystać z witryny. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. To pomaga nam zapewnić lepszą efektywność korzystania z naszej witryny, a także poprawić nasz serwis i usługi. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu. Używanie plików cookie jest obecnie standardową procedurą operacyjną dla większości stron internetowych. Jednakże, jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, które są ustawione przez naszą stronę internetową, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz odwiedzić stronę wszystkoociasteczkach.pl, która zawiera wyczerpujące informacje na temat tego, jak to zrobić w różnych przeglądarkach.

Kontakt
Pytania, uwagi i prośby dotyczące tej polityki prywatności są mile widziane i powinny zostać przesłane:
na adres e-mail: kancelaria@audytquatro.pl
pisemnie: QUATRO sp. z o.o. ul. Kukułcza 1, 51-418 Wrocław.

Zmiany w Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie, powiadamiając o tym na tej stronie polityki. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.