Teresa Cebrowska

Partner
kluczowy biegły rewident nr 432
Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Członek Komitetu Standardów Rachunkowości
Specjalizacja
  • Komunikacja miejska
  • Szkolnictwo wyższe
  • Jednostki prowadzące działalność w zakresie użyteczności publicznej,
  • Branża produkcyjna
  • Działalność deweloperska
  • IFRS (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej)
  • Szkolenia 
Wykształcenie

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktorat z zakresu rachunkowości i analizy finansowej wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodą im. S. Skrzywana uzyskany na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracuje w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości i analizy finansowej w tym takich pozycji książkowych jak: „Rachunkowość małych firm”, „Wprowadzenie do rachunkowości spółek”, „Rachunkowość finansowa i podatkowa”, „Komentarz do ustawy o rachunkowości”. Wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i rewizji finansowej organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajową Izbę Biegłych Rewidentów i inne organizacje. Wiedzę i warsztat biegłego rewidenta doskonaliła podczas kursów, szkoleń i seminariów organizowanych w kraju i zagranicą przez znane zachodnie spółki audytorskie oraz Francuską Izbę Biegłych Rewidentów zarówno w kraju jak i zagranicą.

Doświadczenie

Corocznie przeprowadza badania sprawozdań finansowych kilku jednostek. Opracowała kwestionariusze prywatyzacyjne przedsiębiorstw, uczestniczyła w opracowaniu wyceny przedsiębiorstwa i przygotowania do prywatyzacji wielu podmiotów, sporządzała na zlecenie Rad Nadzorczych opinie i ekspertyzy dotyczące oceny sytuacji majątkowo – finansowej i kondycji spółek. Jest członkiem Rad Nadzorczych oraz doradcą z zakresu rachunkowości. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości. Specjalizuje się w standaryzacji rachunkowości, analizie finansowej i rewizji.