Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępne w wersjach językowych

👌Ministerstwo Finansów udostępniło dwu-, a w wielu przypadkach trzyjęzyczne wersje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co należy ocenić bardzo pozytywnie.

👌Polecam szczególnie tym – którzy na co dzień przy próbie uzyskania certyfikatu rezydencji od podmiotu zagranicznego, często słyszą, że to jakiś kolejny wymysł polskich podmiotów gospodarczych, czy kolejne niesłusznie pobierane przez Polaków daniny!

👌Nadal wiele podmiotów gospodarczych nie ma świadomości, że dokonanie transakcji (zakupu, nie sprzedaży!!) z podmiotem zagranicznym w określonych przypadkach wymaga odprowadzenia podatku do polskiego fiskusa.

👌Konsekwencje są jednak dotkliwe. Brak pobrania podatku u źródła od podmiotu zagranicznego, czyli pomniejszenia zapłaty za fakturę o podatek u źródła – powoduje przerzucenie obowiązku podatkowego na podmiot krajowy.

👌Warto przypomnieć, że zryczałtowanym podatkiem dochodowym objęte są wypłaty z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 Ustawy CIT i jego odpowiednik art. 29 ust. 1 lub art. 30a ust.1 Ustawy PIT), należności z tytułu opłat za:

✔ odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

✔usługi niematerialne z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

✔usługi widowiskowe, rozrywkowe lub sportowe

według stawki 20%,

✔transport morski lub lotniczy,

według stawki 10%,

✔dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

według stawki 19%.

👌Zgodnie z przepisami zryczałtowanemu opodatkowaniu podlegają dochody uzyskiwane w Polsce przez Kontrahentów niebędących polskimi rezydentami, chyba że Ustawa, bądź właściwa ze względu na siedzibę kontrahenta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) stanowi inaczej.

👌Tym samym jeżeli między Polską a państwem, w którym znajduje się siedziba kontrahenta została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub znajdują zastosowanie przepisy szczególne (np. o zwolnieniu), można zastosować inną przewidzianą tymi przepisami stawkę, bądź zwolnienie z opodatkowania.

👌Jest jednak jeden kluczowy warunek – należy posiadać ważny certyfikat rezydencji podatkowej podmiotu, z którym przeprowadzana jest transakcja. Wg aktualnego stanu prawnego polskie przepisy wymagają oryginału certyfikatu w przypadku podmiotów opłacających PIT i póki co do 30.06.2020 w przypadku podatników CIT można bazować na kopii.

👌Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, niepobranie podatku lub zastosowanie stawki obniżonej będzie możliwe tylko w odniesieniu do płatności, w części, w jakiej ich łączna kwota wypłacona na rzecz tego samego podatnika zagranicznego nie przekroczyła w roku podatkowym kwotę 2 mln PLN.